Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

 

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

 

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini, pay sahiplerini şefafflık, etik değerler gibi konuları öne çıkararak yüksek kalitede hizmet sunmak amacıyla benimsemiş olup bu doğrultuda faaliyetlerini organize etme kararı almıştır.

 

Bu kapsamda Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması için özen göstermektedir.

 

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

 

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi, Genel Müdür’e bağlı olarak görev yapmakta olup, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

 

Şirkette Yatırımcı İlişkileri konusunda sorumlu çalışanlar:

 

Ülkü Çelik Usta                                Yıldan Çelik Sevim

Mali İşler Direktörü                        Mali İşler Müdür Yardımcısı

(212) 310 62 38                                 (212) 310 62 49

(212) 310 62 39                                 (212) 310 62 39

info@atagyo.com.tr                      info@atagyo.com.tr

SPK Düzey 3 Lisansı

 

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

 

Şirketimizin, Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe giren bir bilgilendirme politikası bulunmakta olup sözkonusu politika şirket internet sitesinde yer almaktadır. Bununla birlikte internet sayfamızda Şirket hakkında gerekli bilgiler mevcut olup, bunların dışında bilgi talebi olması durumunda, talepler gecikme olmaksızın değerlendirilir ve cevaplandırılır.

 

Şirketimizin www.atagyo.com.tr adresli internet sitesi pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili olarak etkin şekilde kullanılmakta, formatı SPK tarafından hazırlanan “Sürekli Bilgilendirme Formu” dönemsel olarak güncelenmekte, ara dönemde meydana gelebilecek ve kamuya açıklanmış önemli hususlar kamuya açıklanmasını takiben internet sitemizde yer almaktadır.

 

Şirketin esas sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin hüküm mevcut değildir. Ayrıca dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Şirket faaliyetleri Genel Kurulda belirlenen Bağımsız Dış Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

 

4. Genel Kurul Toplantıları

 

2016 yılına ilişkin Genel Kurul toplantısı 19 Nisan 2017 tarihinde Şirket merkezinde yapılmış olup toplantı nisabı  % 32,15 olarak gerçekleşmiştir.

Toplantıya pay sahiplerinin dışında, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, Şirket’in mali tabloları ve denetimde bulunulan dönem hakkında bilgi vermek üzere bağımsız denetim firması yetkilileri ve Şirket çalışanları katılım göstermiştir. Şirket esas sözleşmesinde, medyanın genel kurul toplantısına katılımına ilişkin herhangi bir engelleyici düzenleme bulunmamakla birlikte, yapılan genel kurul toplantısına medya katılım göstermemiştir.

 

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, web sitesi www.atagyo.com.tr, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) vasıtası ile asgari üç hafta önceden yapılmakta, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük yayınılanan iki gazetenin tüm Türkiye baskısında yayımlanmaktadır.

 

Genel kurul gündeminde her teklif ayrı bir başlık altında ve açık olarak verilir.

 

Olağan genel kurul toplantısı gündemine pay sahiplerinin şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olduğu takdirde Yönetim Kurulu'nca değerlendirilir. Yönetim Kurulu'nun pay sahiplerinin gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri genel kurul toplantısında açıklanır.

 

Genel kurul toplantısı esnasında genel kurul katılımcılarından gelen ve ticari sır kapsamına girmeyen sorular Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler tarafından cevaplandırılır.

 

2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhhi yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ve Yönetim Kurulu üyelerine ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca, gerekli izinler verilmiş olup, bu dönem içinde verilen onay ile sorun yaşanmamıştır.

 

Şirket bilgilerine ulaşılabilmesi için herhangi bir kişi veya kuruluşa imtiyaz sağlanmamıştır.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere yıllık olağan genel kurul toplantısında hazır bulunurlar.

 

Olağan Genel Kurul Toplantılarında Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağışlar ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların bilgisine sunulur.

 

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

 

Genel Kurul toplantılarında  her pay, sahibine bir oy hakkı verir. Ancak (A) grubu  payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 (dört) adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilir.

 

Ana sözleşmede birikimli oy kullanımı ve azlık haklarının temsili ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

6. Kar Payı Hakkı

 

Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım teklifi, Genel Kurul’da görüşülmekte ve kârın dağıtılıp dağıtılmayacağı, ne şekilde ve ne zaman dağıtılacağı karara bağlanmaktadır. Şirket’in kârına katılım konusunda imtiyaz bulunmamakta olup, kâr dağıtımı işlemleri mevzuatta belirtilen yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir. Kar dağıtımında kıstelyevm esası uygulanmaksızın mevcut payların tamamı eşit şekilde kar payından yararlanmaktadır.

 

Şirket’in Kâr Dağıtım Politikası aşağıda sunulmuştur.

 

“Yönetim Kurulunun kâr dağıtım teklifi, Genel Kurul'da görüşülür ve kârın dağıtılıp dağıtılmayacağı, ne şekilde ve ne zaman dağıtılacağı Genel Kurul Toplantısında karara bağlanır.

 

Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve ilgili mevzuat düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtımı ve ilgili maddeleri çerçevesinde oluşması halinde Şirket dağıtılabilir net kârından Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci kâr payı dağıtılması esas alınır.

 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un onayına sunacağı kâr dağıtım tekliflerinde,

 

Şirketin karlılık durumunu,

Şirketin sermaye yapısı

Pay sahiplerimizin beklentileri,

Şirketin büyüme hedefi,

Şirketin piyasa değeri,

Ulusal ve uluslararası ekonomik şartlar ve finansal piyasaların durumu,

 

dikkate alınmak suretiyle, oluşması halinde Şirket dağıtılabilir net kârının % 20’sinin nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılmasının  Genel Kurul'a teklif edilmesi esasına dayalı bir  “Kar Dağıtım Politikası”  benimsemiştir.

 

Kar dağıtımında  imtiyaz  bulunmamakta  olup,  kâr  dağıtımı işlemleri  mevzuatta  belirtilen yasal süreler içerisinde gerçekleştirilir.

 

Kar payı avansı dağıtımı hususuna Şirket Esas Sözleşmesinde yer verilmiş olup, konuya ilişkin sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.”

Şirket’in Kâr Dağıtım Politikası’na faaliyet raporunda ve Şirket internet sitesinin “Yatırımcı Köşesi” bölümünde yer alan “Kurumsal Yönetim” başlığı altında, “Politikalar” içerisinde yer verilmektedir.

 

2016 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir kar bulunmadığından 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Yönetim Kurulu’nun 2017 yılı dönem karına ilişkin kar dağıtım önerisi 2017 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların onayına sunulacaktır.

 

7. Payların Devri

 

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

 

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

 

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

 

Şirket Bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya ilan edilmiştir.

 

Ata GYO, SPK tarafından açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık” bölümü altında yer alan ilkeleri özen ve ciddiyetle uygulamakta ve pay ve menfaat sahiplerinin en doğru bilgiye zamanında, eksiksiz ve düşük maliyetle kolay erişmelerini sağlamaktadır. Ata GYO ile ilgili tüm kamuyu aydınlatma açıklamaları, Şirket ile pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri veya yöneticiler arasındaki ilişkilerle ilgili açıklamalar da dâhil olmak üzere, SPK mevzuatı çerçevesinde, en hızlı şekilde pay ve menfaat sahiplerine  duyurulmaktadır. Aynı açıklamalara şirketin internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

 

Şirket bilgilendirme politikasına www.atagyo.com.tr web sitesinde “Kurumsal Yönetim” bölümünde yer verilmektedir.

 

9. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

 

Şirketin kendine ait internet sitesi mevcut olup erişim www.atagyo.com.tr adresinden sağlanmaktadır.

 

İnternet sitesindeki bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olup, sitede SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere de yer verilmiştir.

 

10. Faaliyet Raporu

 

Şirket’in faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri başta olmak üzere, diğer Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili Yönetmeliği çerçevesinde, kamuoyunun Şirket’in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak kapsamda hazırlanmaktadır.

 

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

 

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

 

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili tüm önemli gelişmeleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuya duyurulmakta ve tüm menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgi edinmeleri konusunda azami dikkati göstermektedir.

 

Yönetim kurulunca yayınlanmış olan ve şirket internet sitesinde de yer alan Etik Kurallar çerçevesinde bütün menfaat sahiplerinin hakları gözetilmekte olup, gerektiğinde ilgili konular Kurumsal Yönetim Komitesine aktarılmaktadır.

 

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

 

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrıca bir yönetim modeli bulunmamakla birlikte şirket internet sitesinde yer alan Etik Kurallar çerçevesinde bu kapsamda bazı konulara değinilmiştir.

 

13. İnsan Kaynakları Politikası

 

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının insan kaynakları politikası diğer Ata Finans Grubu Şirketlerine paralel olarak; kaynaklarını sonuca dönüştüren en değerli varlığı olan çalışma arkadaşlarımızı her türlü gelişim olanağı sunarak çağımız iş ortamına hazırlamak, çalışan değeriyle birlikte kurum değerini artırmaya dayalı kurum bilincini sürekli geliştirerek, şeffaf, eşitlikçi, adil bir iş ortamı sunabilmektir.

 

14. Etik Kurallar ve  Sosyal Sorumluluk

 

Yönetim kurulunca yayınlanmış olan Etik Kurallar şirket internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur.

 

Şirket faaliyetlerini sürekli bilgilendirme formunda açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütür.

 

Şirketin Kamuya yönelik herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. Ayrıca dönem içerisinde çevreye verilen zararlarla ilgili şirket aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır.

 

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

 

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

 

Yönetim kurulu üyeleri 26 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

Yönetim Kurulu ve Genel Müdür

 

Korhan Kurdoğlu

Yön.Kurulu Başkanı

Erhan Kurdoğlu

Yön.Kurulu Başkan Vekili

Elmas Melih Araz

Yönetim Kurulu Üyesi

Tuncer Köklü

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Ufuk Yılmaz

Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem ÖZÇEVİK

Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız

Özhan ERTEKİN

Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız

Bedri Kurdoğlu

Genel Müdür

 

 

 Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında üstlenecekleri görevler şirket esas sözleşmesinin 21. maddesi ile belli kurallara bağlanmıştır.

 

7 (yedi) kişilik yönetim kurulu üyesinin 2 (iki) üyesi bağımsız üye olup, sermaye ve ticari anlamda ortağımız Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Şirketimizin hizmet aldığı kişi ve kurumlardan bağımsızdır.

 

İlgili faaliyet dönemi itibariyle bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum bulunmamaktadır.

 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

 

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de (“Şirket”) üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak,

 

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”  hükümleri

 

Şirket esas sözleşmesi ile dahili prosedürlerinde bulunan ilgili hükümler  ve

 

İlgili sair mevzuat hükümleri

 

çerçevesinde “bağımsız yönetim kurulu üyesi”  nitelik ve kriterlerine sahip olduğumu yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi ile Yönetim Kurulu’na beyan ederim.

 

II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’ne göre bağımsız üye olarak nitelendirilebilmek adına gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı buna göre ;

 

Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip tüzel kişiler ile kendim eşim ve ikinci dereceye kadar kan sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Bağımsız  yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim,bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve  kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara,mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

 

Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

 

Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş bir tüzel kişi adına gerçek kişi temsilci olarak tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ve kabul ederim.

 

Yine ilgili Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durum ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna ileteceğimi beyan ve kabul ederim.

 

 

Sinan Mert Şener                                           Engin Eyüp Eyuboğlu

 

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

 

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

 

Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re’sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

 

Yönetim Kurulu, yıl içerisinde 17 defa toplanmış ve yapılan toplantıların hepsi Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Yönetim kurulu kararlarının tamamı oybirliğiyle alınmıştır. Toplantılarda alınan kararların hiç birine muhalefet şerhi konulmamıştır. Ayrıca, alınan kararlara kullanılan karşı oy bulunmadığından, karar zaptına geçirilen bir husus bulunmamaktadır.

 

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto etme hakkı tanınmamıştır.

 

Ayrıca SPK mevzuatında tanımlanan ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin özellik arz eden kararlar Yönetim Kurulu tarafından oy birliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi sağlanmaktadır. Dönem içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin onayına sunulması gereken ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem bulunmamaktadır.

 

Ayrıca, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli bir yaptırım bulunmamaktadır.

 

17. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

 

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketin muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini amacıyla Denetimden Sorumlu Komite ile kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Şirketin maruz bulunduğu risklerin sistemli bir şekilde yönetilmesi amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

 

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve KAP’ta açıklanır. Denetimden sorumlu komitenin üyelerinin tamamı, Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin ise başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev almamaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

 

Komitelerde görev yapmak üzere;

 

Kurumsal Yönetim Komitesi

Özlem ÖZÇEVİK

Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Elmas Melih ARAZ

Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ülkü ÇELİK USTA

Üye (Mali İşler Direktörü)

Denetimden Sorumlu Komite

Özlem ÖZÇEVİK

Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Özhan ERTEKİN

Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Özhan ERTEKİN

Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Elmas Melih ARAZ

Üye (Yönetim Kurulu Üyesi) olarak seçilmişlerdir.

 

 

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

 

Yönetim Kurulu risk yönetimine ve iç denetime ilişkin faaliyetleri esas itibariyle ilgili Komiteler vasıtasıyla gözetir.

 

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak maksadıyla Riskin Erken Tespiti Komitesi oluşturulmuştur.

 

İç Denetime ilişkin faaliyetleri yönetmekte olan Denetim Komitesi ise; söz konusu fonksiyonu yerine getirirken Bağımsız Dış Denetim işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanmaktadır.

 

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

 

Ata GYO, perakende sektörünün öncü isimlerinin kiracısı olduğu bir gayrimenkul yatırım portföyü oluşturmayı yatırım stratejisi olarak benimsemiştir. Şirket bu doğrultuda, yatırım süresi boyunca geliştirme projelerinden, yatırım gayrimenkullerine kadar geniş bir yelpazede, stratejik olarak perakende odaklı, kira getirisine dayalı ve değer artış potansiyeline sahip gayrimenkullere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Düşük risk sınıfında ve kira ödeme gücü yüksek perakendeciler öncelikli yatırım araçlarıdır. Portföye katılacak gayrimenkuller için satınalmalar, piyasaların döngüleri içerisinde bulundukları noktada kira artışları ve/veya kira/maliyet oranındaki düşüşlerle ilgili öngörüleri faydaya çevirmeyi hedeflemektedir. Şirket dinamik bir yatırım stratejisi uygulayacaktır. Bu şekilde yatırım süreci içerisinde sürekli bir şekilde ve yatırımcıların lehine olmak koşuluyla gayrimenkul  satınalabilir veya satabilir.

 

20. Mali Haklar

 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesi esasları Sermaye Piyasası Kurulu’nun bu konudaki düzenlemelerine göre ve Kurumsal Yönetim İlkelerine bağlı olarak yazılı hale getirilerek Şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

 

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmakta olup alınan kararlar kamuya açıklanmaktadır.

 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenirken Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili maddelerine göre hareket edilmekte ve bağımsızlıklarını koruyacak şekilde belirlenmesine özen gösterilmektedir.

 

Yönetim Kurulu Üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.

 

Yıl içerisinde üst yönetime sağlanan mali haklar toplamı brüt 420.740 TL’dir.