Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikasının Amacı

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin kamuyu bilgilendirme politikası, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla şeffaf ve etkin bir bilgilendirme politikası izlemek şeklindedir.

Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki gerekli bilgi ve açıklamaların, ilgili yetkili kurumlara, mevcut ve potansiyel yatırımcılara ve pay sahiplerine zamanında, doğru, eksisksiz, anlaşılabilir, kolay ve düşük maliyetle ulaşılabilir olarak eşit bir biçimde iletilmesinin sağlanmasıdır.

Kamuyu Bilgilendirme Politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı , Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup, kamuya açıklanacak bilgiler açıklanma yapmaya yetkili kişiler tarafından yerine getirilmektedir.

Bu bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve aynı tarih itibariyle uygulamaya konulmuştur.

Yetki ve Sorumluluk:

Bilgilendirme Politikası Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve onaylanır. Bilgilendirme Politikasının izlenmesi, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Pay Sahipleri İle İlişkilerden sorumlu yetkili Şirket Yönetim Kurulu’nca onaylanan söz konusu politikaların uygulanması ve takibinden sorumludur.

Kamuyu Aydınlatmada Kullanılan Yöntem ve Araçlar:

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme amacıyla yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Özel Durum Açıklamaları:

SPK Seri: VIII, No: 54 sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğ “ ile belirlenen özel durumların gerçekleşmesi durumunda bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklanır Şirketin özel durum açıklamaları, Yönetim Kurulu’nun bilgisi dahilinde ve özel durumları açıklamaya yetkili kişiler tarafından imzalanarak KAP’a bildirilir ayrıca Şirket’in sürekli bilgilendirme sayfasında kamuya duyurulur.

Şirketin bilgilendirme politikası ortaklar ve tüm menfaat sahiplerinin mali tablolara en hızlı ve kolay şekilde ulaşımının sağlanmasını amaçlar. Şirketin mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilir ve kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi’nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur ve sorumlu yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve ilgili müdür tarafından sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na iletilir. Mali tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak şirketin sürekli bilgilendirme formundan da ulaşılabilir.

Faaliyet Raporları:

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının (Yıllık – ara dönem) içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmakta ve her yıl Genel Kurul toplantısından önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta ve sürekli bilgilendirme formunda yayınlanmaktadır. Ayrıca basılmış kopyalar ve cd formatında hazırlanan kopyalar Pay Sahipleri İle İlişkiler Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarında yıl ve/veya dönem boyunca gerçekleştirilen şirket faaliyetlerinin ortaklara özetlendiği ve şirkete yönelik alınan önemli kararlardan yönetimdeki değişikliklere kadar ortaklara açıklanması gereken her türlü bilgiyi içerir. Ayrıca bu raporların içerisinde kurumsal yönetim ilkelerinin yer aldığı uyum raporuna da yer verilir.

T. Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan yazılı ve görsel ilanlar ve duyurular:

Sermaye Piyasası Kanunu, T.Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği; Genel Kurul, sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek T.Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük gazeteler ( en az 2) vasıtası ile yapılmaktadır. Yapılacak tüm açıklamalarda SPK’nın ilgili tebliğlerinde yer alan hususlara uyulmaktadır.

Basına ve kamuya sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi verebilir.

Kurumsal Web-Sitesi: Bilgilendirme ve kamunun aydınlatılması “Kamuyu Sürekli Bilgilendirme” sayfası ile yapılmaktadır. Sürekli bilgilendirme formunda izlenebilecek bilgiler aşağıda belirtilmiş olup, bilgilerin güncel tutulmasına özen gösterilmektedir.

1. Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ve Genel Müdür hakkında bilgi
2. Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
3. Şirket ana sözleşmesi, izahname ve sirküleri
4. Ticaret sicil bilgileri
5. Şirket Politikaları, Etik İlkeler
6. Mali tablolar, faaliyet raporları
7. Portföye ilişkin özet bilgiler, aracılık komisyonları
8. Portföyün Yatırım Stratejisi ve Performans Karşılaştırma Ölçütü
9. Özel Durum Açıklamaları
10. Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
11. Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
12. Vekâletname örneği
13. Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu


Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim ve Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler:

Şirketin gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla Pay Sahipleri İle İlişkilerden sorumlusu yönetici atanmıştır. Bunların dışında Sermaye piyasası katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun VIII Seri ve 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde , yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirilerek Kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından cevaplanır.

Kamuya yapılan açıklamalar dışında talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişilerin yetki sınırları bilgi talebinin düzeyine göre belirlenmiştir. Şirkete yönelik olarak gelen her tür soru ve açıklama

  • Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri
  • Denetim Komitesi Başkan ve üyeleri
  • Genel Müdür
  • Pay Sahipleri İle İliskiler Müdürü

tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir.

Haber veya Söylentilerin Doğrulanması

Basın ve yayın organlarında Şirket hakkında çıkan haberler izlenir. Şirket hakkında yatırımcıların yatırım kararlarını ve Şirket hisse senedinin değerini etkileyecek, önceden kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikte haberlerin varlığı halinde konuya ilişkin özel durum açıklaması Kamuya Aydınlatma Platformu’na iletilir. Basın ve yayın organlarında çıkan ancak tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yükümlülüğü doğurmayan haberlere ilişkin açıklama Şirket tarafından gerekli görüldüğü takdirde Kamuya Aydınlatma Platformu’na iletilir.